Alla som vill kunna gå tryggt och säkert i samhället ska kunna göra det. För att uppnå bättre tillgänglighet och minskad risk för fallskador i samhället behöver Stenungsund höja ambitionsnivån.

Exempel på krav för god tillgänglighet och trygghet:

 • Tydligt markerade stråk för gång- eller cykeltrafik.
 • Tydligt skyltade och med anvisningar om platsmål.
 • Lämpligt ytskikt för att enkelt köra rollator, rullstol, barnvagn eller andra hjälpmedel. Inga gropar eller bristande avrinning som utgör risk för vattensamling och isfläckar.
 • Inga kanter eller ojämnheter som utgör hinder och fallrisker.
 • God belysning, välskötta kanter, markeringar för funktionshindrade och distans till buskar.
 • Prioriterade för snö- och halkbekämpning vintertid.

Prioriterade gångstråk i centrum:

 • Kulturhuset Fregatten – Kommunhuset på Strandvägen, med alternativa vägar
 • Kulturhuset Fregatten – Stenungsund Arena, med alternativa vägar
 • Stenungsund Station – Kommunhuset på Strandvägen
 • Stenungsund Station – Tallåsen äldreomsorgsboende
 • Kommunhuset på Strandvägen – Stenungskolan
 • Hållplats Nösnäs – Stenungsund Arena

 

Liberalerna vill

att kommunen utreder status på de mest frekventerade gångstråken i centrum som högsta prioritet. Samt beräknar kostnad för åtgärder som behövs för att de ska bli tillgängliga och trygga.

Att kommunen reviderar trafiksäkerhetspolicyn med krav på tillgänglighetsanpassningar och trygghetsskapande åtgärder i en årlig plan för gångtrafik.

Lisbeth Svensson (L)