Se alla

Miljö och klimat

Klimatanpassning och biologisk mångfald.

Vi vill ge alla möjlighet att bidra till en hållbar framtid! Öka dialogen genom Miljöforum!

Kommande klimatförändringarär oroande och vi behöver förbereda oss. Alla kan bidra själva med förändrade vanor och genom att använda smartare teknik. Kommunen behöver säkra upp viktiga samhällsfunktioner i händelse av nödlägen, som översvämning och elavbrott.

Vi behöver stoppa övergödningen och minska nedskräpningen av hav och natur. Fler behöver engageras i omställningen av samhället, öka dialogen genom att mötas i Miljöforum. För att minska utsläppen från trafiken vill vi stödja utveckling av laddinfrastruktur för el-bilar och minskning av fossila bränslen.

Det gröna och den biologiska mångfalden behöver stärkas i samhällsplaneringen. Vi ska satsa på åtgärder för stigande vatten för att förhindra översvämningar. Vi vill utveckla gröna oaser kring vattendrag och grönområden som gynnar både fritid, välbefinnande och biologisk mångfald.

Vi vill

  • bevara gröna lungor i Stenungsund!
  • förbättra biologisk mångfald genom handlingsplaner för grönstruktur, park- och kulturmark, samt bäckar- och åar.
  • minska användningen av fossila bränslen genom överföring av spillvärme till fjärrvärmenätet i Stora Höga
  • förbättra laddinfrastrukturen för el-bilar
  • bygga en solkraftpark
  • öka insamlingen av plastavfall i Stenungsund. Ingen plast ska hamna i havet.
  • minska utsläpp till havet genom att bygga ut vatten- och avloppsnätet. Reningsverket ska byggas ut och ge bättre rening.
  • skydda värdefulla havsområden. Värna ålgräsängar som är vikiga för den biologiska mångfalden.